ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΤΜΗΜΑ-2

Mονάδα κυτταρομετρίας ροής

Η Μονάδα

Η Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής είναι εξοπλισμένη με δύο κυτταρόμετρα κατάλληλα για πολυχρωματική ανάλυση και έναν κυτταροδιαχωριστή. Διαθέτει κλινικό κυτταρόμετρο (BD FACSCanto II) και ερευνητικό κυτταρόμετρο (BD FACSCelesta) για την ταυτόχρονη ανάλυση έως 10 και 12 παραμέτρων, αντίστοιχα. Με τον κυτταροδιαχωριστή (BD FACSMelody) απομονώνονται καθαροί κυτταρικοί πληθυσμοί (σε σωληνάρια) αλλά και μεμονωμένα κύτταρα (σε μικροπλάκα), με τη χρήση έως και 10 παραμέτρων. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται ειδικά λογισμικά (FACSDiva, FACSuite, FlowJo, INFINICYT, κ.ά.) με δυνατότητα ανάλυσης μεγάλου αριθμού κυττάρων (>10 εκατομμυρίων) ανά δείγμα.

Ερευνητικό έργο και χαρακτηριστικά

Στη Μονάδα επιτελείται ερευνητικό έργο που αφορά την ανάδειξη νέων προγνωστικών και προβλεπτικών καρκινικών βιοδεικτών και την ταυτοποίηση «ανοσολογικών υπογραφών» για τη διάγνωση, παρακολούθηση και εξέλιξη της νόσου. Παράλληλα, εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό συνεργατών (Ιατρική Σχολή, Τμήματα Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, κ.ά.), βοηθώντας στο σχεδιασμό και διαμόρφωση των κατάλληλων συνδυασμών (panels) δεικτών και φθοριζουσών ουσιών, στην προετοιμασία και στην ανάλυση δειγμάτων.

Διαθέτει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στον ανοσοφαινοτυπικό χαρακτηρισμό πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών (πολλαπλούν μυέλωμα, αμυλοείδωση, μακροσφαιριναιμία Waldenstrom, κ.ά), και αναλύει και αξιολογεί περισσότερα από 700 κλινικά δείγματα ανά έτος. Από τον Φεβρουάριο 2016, στη Μονάδα έχει αναπτυχθεί πρότυπη εξέταση για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD) στον μυελό των οστών με κυτταρομετρία ροής επόμενης γενιάς (NGF), που βοηθά στην ορθότερη αξιολόγηση του βάθους ανταπόκρισης της χορηγούμενης θεραπείας σε ασθενείς με πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες. Η εξέταση χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή ευαισθησία, ανιχνεύοντας ακόμα και ένα κλωνικό πλασματοκύτταρο σε σύνολο 1.000.000 κυττάρων (επίπεδο ευαισθησίας 10-6), και από το 2017 παρέχεται ως διαγνωστική εξέταση στον ΕΟΠΥΥ.

Η Μονάδα είναι πιστοποιημένη κατά ISO:9001, πρόσφατα εντάχθηκε στα εργαστήρια αναφοράς για αναλύσεις MRD με NGF κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας EuroFlow και συμμετέχει επιτυχώς στις αξιολογήσεις/επικυρώσεις EuroFlow QA που διενεργούνται κάθε χρόνο.

Η Μονάδα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο Τμήμα Βιολογίας, με υπεύθυνη την Καθηγήτρια Ανοσολογίας Ουρανία Τσιτσιλώνη. Εκτός από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, η Μονάδα φιλοξενεί και νέους ερευνητές που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην Κυτταρομετρία Ροής.

Συνεργαζόμενοι ερευνητές της Μονάδας

Ιωάννης Κωστόπουλος, Βιολόγος, MSc, PhD
Κύριος μεταδιδακτορικός ερευνητής. Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και αξιολόγηση κλινικών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Νικόλαος Ωρολογάς, Βιολόγος, MSc, PhD
Μεταδιδακτορικός ερευνητής. Υπεύθυνος συντήρησης Μονάδας και λειτουργίας του κυτταροδιαχωριστή.

Παντελής Ρουσάκης, Βιολόγος, MSc
Υπεύθυνος επεξεργασίας, ανάλυσης και αξιολόγησης κλινικών δειγμάτων.

Χρυσάνθη Παντελή, Χημικός, MSc
Υπεύθυνη προετοιμασίας και αποθήκευσης βιολογικού υλικού, και υπεύθυνη της πιστοποίησης.

Νικόλαος Αγγελής, Βιολόγος, MSc
Υποψήφιος Διδάκτωρ. Υπεύθυνος προετοιμασίας και ανάλυσης κλινικών δειγμάτων.