ΑΙΘΟΥΣΑ-ΙΑΤΡΩΝ--no-1

Μεταπτυχιακό

Εκπαιδευτικό έργο /
Γ2. Μεταπτυχιακά μαθήματα /
“Κλινικές μελέτες. Σχεδιασμός και εκτέλεση”

Υπεύθυνος προγράμματος: Ε. Τέρπος (Καθηγητής)

Έναρξη: Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 (ΦΕΚ 3629/Β’/9-11-2016)

Αριθμός φοιτητών ανά κύκλο σπουδών: 40-45

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Στόχος: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση» στοχεύει στην παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου για την εις βάθος κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση Κλινικών Μελετών

Αντικείμενο: παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης.

Διδακτικές ενότητες:

 1. Γενικές αρχές των Κλινικών Μελετών,
 2. Μεθοδολογία της έρευνας,
 3. Ορθή κλινική πρακτική και κανονισμοί ρυθμιστικών αρχών

Σκοποί:

 1. Παροχή γνώσης στις Κλινικές Μελέτες,
 2. Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο πεδίο αιχμής του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των Κλινικών Μελετών,
 3. Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα,
 4. Η απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίες θα τους επιτρέψουν να κατανοούν τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων και τη διεξαγωγή κλινικών μελετών.

Δίπλωμα: “Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης” (ΜΔΕ).

Πρόγραμμα Σπουδών ΜΠΣ "Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση"

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

A’ Κύκλος: Γενικές Αρχές Κλινικών Μελετών (15 ECTS)

Α1. Φάσεις Κλινικών Μελετών
Α2. Επιλογή Δείγματος για κάθε Φάση Κλινικών Μελετών
Α3. Αρχές Τυχαιοποίησης και Αποφυγής Σφαλμάτων

Β’ Κύκλος: Ορθή Κλινική Πρακτική και Κανονισμοί Ρυθμιστικών Αρχών (15 ECTS)

Β1. Κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής
Β2. Επιτροπές Δεοντολογίας και Δικαιώματα Ασθενών
Β3. Οργάνωση και Εκτέλεση των Κλινικών Μελετών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ’ Κύκλος: Μεθοδολογία Έρευνας (15 ECTS)

Γ1. Αρχές Στατιστικής Έρευνας και Εφαρμογή στις Κλινικές Μελέτες
Γ2. Κριτική και Εκτίμηση Αποτελεσμάτων Δημοσιευμένων Κλινικών Μελετών και Συστηματικών Ανασκοπήσεων

Δ’ Κύκλος: Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (15 ECTS)
Δ1. Σχεδιασμός Κλινικών Μελετών: από την Ιδέα στην Υλοποίηση
Δ2. Συστηματικές Ανασκοπήσεις και Μετα-αναλύσεις
Δ3. Ανάλυση και Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε’ Κύκλος: Πρακτική εξάσκηση – Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Ε1. Πρακτική άσκηση (20 ECTS)
Ε2. Διπλωματική εργασία (10 ECTS)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαταραχές Της Αναπνοής στον Υπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» Της Ιατρικης Σχολης του ΕΚΠΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ» είναι η παροχή εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι ο ύπνος και ιδιαίτερα οι διαταραχές τις αναπνοής κατά τον ύπνο.

Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

A. Σε Κλινικό Επίπεδο

 • Παροχή γνώσεων και απόκτηση εμπειρίας στον χειρισμό ασθενών με διαταραχές του ύπνου που αντιμετωπίζονται σε κέντρα μελέτης των υπνικών διαταραχών ή στο εξωτερικό ιατρείο.
 • Παροχή γνώσεων και απόκτηση εμπειρίας στη διαπίστωση και αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διερεύνηση ασθενών με διαταραχή του ύπνου
 • Παροχή γενικών γνώσεων και απόκτηση εμπειρίας για την έγκαιρη διαπίστωση επικίνδυνων για την υγεία υπνικών διαταραχών σε ειδικές ομάδες ασθενών π.χ. καρδιοπαθείς κλπ
 • Παροχή γνώσεων και απόκτηση εμπειρίας για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης θεραπείας και επίλυσης προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν κατά την εφαρμογή αυτής (πχ κατά τη χρήση συσκευών υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας κατά τον ύπνο).
 • Παροχή γνώσεων για τις διαταραχές ύπνου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και γενικότερα στο νοσοκομειακό περιβάλλον.
 • Παροχή γνώσεων για τη ρύθμιση της κατ’ οίκον μηχανικής αναπνοής με τη βοήθεια της πολυϋπνογραφίας σε εργαστήριο ύπνου.

Β. Σε τεχνικό επίπεδο

 • Παροχή γνώσης και απόκτησης εμπειρίας στη μεθοδολογία των εργαστηριακών εξετάσεων που εφαρμόζονται για τη μελέτη των διαταραχών του ύπνου
 • Παροχή γνώσης και απόκτησης εμπειρίας στη χρήση των ψηφιακών πολυγραφικών μηχανημάτων και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται για την συλλογή και ανάλυση των βιολογικών σημάτων κατά τον ύπνο]
 • Παροχή γνώσης και απόκτησης εμπειρίας στην αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την συλλογή των βιολογικών σημάτων της πολυκαταγραφικής μελέτης
 • Παροχή γνώσης και απόκτησης εμπειρίας στην τελική ανάλυση και συνολική εκτίμηση των βιολογικών σημάτων που καταγράφονται.

Γ. Σε Εργασιακό Επίπεδο

 • Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
 • Δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών για τη στελέχωση κέντρων μελέτης ύπνου, Γενικών Μονάδων και Αναπνευστικών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
 • Προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με αποτέλεσμα την μείωση των περιττών εξετάσεων, των ημερών νοσηλείας, των επιπτώσεων που φέρει η μη έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών του ύπνου και την μείωση του οικονομικού κόστους που φέρουν όλα τα ανωτέρω.

Δ. Σε Εκπαιδευτικό Επίπεδο

 • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις στην ιατρική του ύπνου, στην φυσιολογία και παθοφυσιολογία κυρίως των διαταραχών της αναπνοής κατά τον ύπνο.
 • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:

 • Να βελτιώσουν την πρακτική τους στον χειρισμό ασθενών με διαταραχές του ύπνου και της αναπνοής στον ύπνο, επειδή θα γνωρίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις στην ιατρική του ύπνου καθώς και την φυσιολογία και παθοφυσιολογία αυτής.
 • Να στελεχώσουν κέντρα μελέτης του ύπνου, Αναπνευστικές και Γενικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Να επιβλέψουν και να συντονίσουν τη δημιουργία κέντρων μελέτης διαταραχών του ύπνου.
 • Να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή με θέμα τον ύπνο.
 • Να συντονίσουν ή/και να αποτελέσουν μέρος ομάδας φροντίδας ασθενών με βαριές αναπηρίες και κατ΄οίκον υποστήριξη της αναπνοής κατά τον ύπνο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας γίνεται τον Μάϊο του εκάστου έτους. Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά είτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ κα Γεωργακοπούλου Μαρία, (δ/νση: Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα, Τ.Κ. 10675, τηλ: 6948077654), είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email dbs-master@med.uoa.gr:

 1.  Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στο site της Ιατρικής Σχολής (www.grammateia.med.uoa.gr) και στο site του ΠΜΣ (http://sleep.med.uoa.gr).
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών.
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 4. Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο και περίληψη της διπλωματικής εργασίας.
 6. Δύο Συστατικές επιστολές.
 7. Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν).
 8. Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
 12. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων (http://sleep.med.uoa.gr).

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Στο ΠΜΣ «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Σχολής Επιστημών Υγείας, Σχολής Θετικών Επιστημών, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολής Φιλοσοφικής, Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας Πληροφορικής, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.), Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ψυχολογίας, Πτυχιούχοι Πολυτεχνείου, Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφών τμημάτων με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Συναφών Σχολών π.χ. τεχνικών ιατρικών εργαστηρίων, τεχνικών ιατρικών οργάνων, ψυχολογίας κτλ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ν.3685/2008.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις «ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ».

Ο τίτλος του Μ.Δ.Ε. απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, της οποίας το όνομα εμφανίζεται εις τους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ

 1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα, εκ των οποίων τα τρία εξάμηνα είναι εξάμηνα σπουδών και πρακτικής εξάσκησης και το ένα εξάμηνο αναφέρεται στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
 2. Η παρακολούθηση του προγράμματος κατά τα τέσσερα εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική. Μέχρι και το τέλος του τρίτου εξαμήνου ορίζεται το θέμα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία παραδίδεται μέχρι το τέλος του τέταρτου εξαμήνου και την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Οι Μ.Φ. δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτές καθορίζονται από τους Νόμους 1268/82 και 2083/92 (φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε ορισμένες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, κλπ).
Οι Μ.Φ. μπορούν να καλύπτονται οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας στα οποία συμμετέχουν.
Το Π.Μ.Σ. ενθαρρύνει τους Μ.Φ. που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, να επιτύχουν εξωτερική χρηματοδότηση των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύματα και Ινστιτούτα.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο της Α΄ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» (Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Γαρδίκας», 50 θέσεων, Κτήριο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 5ος όροφος). Υπάρχει ζωντανή σύνδεση των παρουσιάσεων στο αμφιθέατρο μέσω διαδικτύου (με την υποστήριξη του Τμήματος Υπολογιστών και Διαδικτύου του ΕΚΠΑ) για τους φοιτητές που δεν μπορούν να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως, με δυνατότητα άμεσης υποβολής ερωτήσεων και απαντήσεων (e-learning). Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο-Κέντρο Διαταραχών Ύπνου της Α΄ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ που στεγάζεται στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο χειμερινό εξάμηνο με απόφαση της Συνέλευσης δύναται να μεταφέρει την έναρξη το εαρινό εξάμηνο.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ.ώρες/εβδ.

ECTS

Μεθοδολογία Έρευνας/Βιοστατιστικής – Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

4

8

Ιστορία της έρευνας και φυσιολογία του ύπνου – χρονοβιολογία

2

5

Ορμόνες – νευροδιαβιβαστές, ανάπτυξη και ύπνος

2

5

Φυσιολογία και παθοφυσιολογία της αναπνοής στον ύπνο

3

6

Εργαστήριο ύπνου 1. Ιστορία και γενικές αρχές της πολυϋπνογραφίας. Σύνδεση του ασθενούς, φίλτρα, ευαισθησίες, βαθμονόμηση, έναρξη της μελέτης και παρακολούθησή της

3

6

Σύνολο

14

30

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ.ώρες/εβδ.

ECTS

Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο αποφρακτικού τύπου και θεραπεία

4

8

Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο κεντρικού τύπου

3

6

Πνευμονολογικές παθήσεις και ύπνος

2

4

Μη αναπνευστικές διαταραχές του ύπνου

2

4

Εργαστήριο ύπνου 2. Αναγνώριση των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο, διόρθωση παρασίτων και σταδιοποίηση του ύπνου. Αναγνώριση νευρολογικών προβλημάτων

4

8

Σύνολο

15

30

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ.ώρες/εβδ.

ECTS

Ύπνος και ιατρική της εργασίας. Εκτίμηση της υπνηλίας. Ύπνος και διαταραχές του στους ηλικιωμένους και στις διάφορες παθήσεις

3

7

Αϋπνία και τεχνικές εκτίμησής της. Νευρολογικές παθήσεις και ύπνος

3

7

Καρδιαγγειακές παθήσεις και ύπνος και καρδιαγγειακές επιπλοκές της υπνικής άπνοιας

3

7

Εργαστήριο ύπνου 3. Συστήματα scoring. Ύπνος στο νοσοκομείο και στη ΜΕΘ.

4

9

Σύνολο

13

30

Δ΄ Εξάμηνο

ECTS

Εκπόνηση και υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

30

Σύνολο

30

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων

Α΄ Εξάμηνο

1. Μεθοδολογία Έρευνας/Βιοστατιστικής – Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας.

Το μάθημα αυτό αναφέρεται στην στατιστική, και την επιστημονική έρευνα καθώς και δημιουργεί το επιστημονικό υπόβαθρο στον ΜΦ για να είναι σε θέση να συγγράψει ένα επιστημονικό άρθρο.

2. Ιστορία της Έρευνας και φυσιολογία του ύπνου-Χρονοβιολογία

Το μάθημα αυτό αναφέρεται στο σύνολο της ιστορίας της έρευνας του ύπνου με έμφαση στους κορυφαίους σταθμούς όπως η ανακάλυψη των σταδίων του ύπνου, του συνδρόμου Pickwick, της υπνικής άπνοιας, της συσκευής CPAP, των δεδομένων για τις επιπλοκές της υπνικής άπνοιας κ.α. Αναλύονται έννοιες όπως, βιολογικοί ρυθμοί, κύκλος ύπνου-εγρήγορσης, διάρκεια ύπνου και ηλικία, Jet lag, στέρηση ύπνου, κιρκαδιανοί ρυθμοί στη φυσιολογία του ύπνου κ.α.

3. Ορμόνες- Νευροδιαβιβαστές, ανάπτυξη και ύπνος

Το μάθημα αυτό αναφέρεται στην επίδραση των ορμονών στους κιρκαδιανούς ρυθμούς του ύπνου, μελατονίνη, επιπτώσεις των ενδοκρινολογικών παθήσεων στον ύπνο κ.α.

4. Φυσιολογία και παθοφυσιολογία της αναπνοής στον ύπνο

Το μάθημα σκοπό έχει την ανάπτυξη θεμάτων που αναφέρονται στην φυσιολογία και παθοφυσιολογία της αναπνοής, την φυσιολογία της αναπνοής στον ύπνο, την παθοφυσιολογία της αναπνοής στον ύπνο για την αποφρακτική άπνοια και κεντρική άπνοια, τους φαινότυπους υπνικής άπνοιας, τις βασικές αρχές μηχανικού αερισμού, τον μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, την ανατομία και την φυσιολογία των ανώτερων αεραγωγών και τους ανώτερους αεραγωγούς και την λειτουργία τους στον ύπνο.

5. Εργαστήριο Ύπνου1. Ιστορία και γενικές αρχές της πολυϋπνογραφίας. Σύνδεση του ασθενούς, φίλτρα, ευαισθησίες, βαθμονόμηση, έναρξη της μελέτης και παρακολούθηση της.

Το μάθημα σκοπό έχει την ανάπτυξη θεμάτων που αναφέρονται στις γενικές αρχές πολυπνογραφίας, τις αρχές φυσικής στην πολυπνογραφία, την καταγραφή ΗΕΓ – βασικές αρχές και φίλτρα, ευαισθησίες καταγραφής, καταγραφή fullmontage, την προσαρμογή ΗΕΓ και ΗΜΓ για το εργαστήριο ύπνου, τις βασικές αρχές ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) και του ηλεκτρομυογραφήματος (ΗΜΓ), την καταγραφή του ΗΚΓ, την καταγραφή της αναπνοής από τη μύτη και το στόμα, τεχνικές και τεχνολογία και καταγραφή των αναπνευστικών κινήσεων, την καταγραφή της οξυγόνωσης και του ροχαλητού και της θέσεως του σώματος, τις διαταραχές ύπνου σε ασθενείς με νόσο του κινητικού νευρώνα: διάγνωση και θεραπεία, την σύνδεση του ασθενούς, φίλτρα, ευαισθησίες. θεωρία και πρακτική, την βαθμονόμηση (calibration) και έναρξη της μελέτης, και την παρακολούθηση της μελέτης.

Β΄ Εξάμηνο

1. Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο αποφρακτικού τύπου και θεραπεία.

Στο μάθημα αυτό αναλύονται μέθοδοι όπως: H χρήση συσκευών PAP, τα ενδοστοματικά προθέματα, η ενδοσκόπηση ύπνου και χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας και ο τρόπος θεραπείας της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας με βηματοδότηση του ανώτερου αεραγωγού, η αποφρακτική υπνική άπνοια ως αίτιο καρδιακών αρρυθμιών, στεφανιαίας νόσου, ΑΕΕ, αιφνίδιου θανάτου.

2. Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο κεντρικού τύπου.

Στο μάθημα αυτό αναλύονται οι Κεντρικού τύπου άπνοιες, διάγνωση, συσχέτιση με καρδιολογικές παθήσεις και παθήσεις του ΚΝΣ. Θεραπεία. Χρήση σερβοαναπνευστήρα κτλ

3. Πνευμονολογικές παθήσεις και ύπνος.

Στο μάθημα αυτό αναλύονται ο ύπνος στο άσθμα και τη ΧΑΠ , την πνευμονική ίνωση, συσχέτιση των απνοιών με τις άλλες παθήσεις του αναπνευστικού.

4. Μη Αναπνευστικές Διαταραχές του ύπνου.

Στο μάθημα αυτό αναλύονται παθήσεις που διαγιγνώσκονται στο εργαστήριο ύπνους όπως η ναρκοληψία, οι νυχτερινές μυοκλονίες, REM sleep Behavior Disorder (RBD), επιληψία μετωπιαίου λοβού κτλ

5. Εργαστήριο ύπνου 2.Αναγνώριση των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο, διόρθωση παρασίτων και σταδιοποίηση του ύπνου. Αναγνώριση νευρολογικών προβλημάτων.

Το μάθημα σκοπό έχει την ανάπτυξη θεμάτων που αναφέρονται στην παρακολούθηση της μελέτης ύπνου και τα παράσιτα καταγραφής, την διόρθωση των παρασίτων, τα τεχνικά προβλήματα και την επίλυσή τους, τη μελέτη ύπνου με φορητά καταγραφικά και τις μελέτες ύπνου τύπου I, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, που περιλαμβάνουν τις μελέτες ύπνου στο εργαστήριο και τις μελέτες ύπνου κατ’ οίκον (ενδείξεις και περιορισμοί). Επίσης την τιτλοποίηση μη επεμβατικού αερισμού σε ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια, την τιτλοποίηση συσκευής CPAP, την τιτλοποίηση συσκευών BiPAP και σερβοαναπνευστήρων σε ασθενείς με υπνική άπνοια, το full montage, τη μελέτη παθολογικής κινητικότητας και άλλες, μη αναπνευστικές διαταραχές – εκτίμηση των στύσεων στον ύπνο, το scoring και τις γενικές αρχές του, την σταδιοποίηση ύπνου (γενικές αρχές και εκτίμηση των arousals), το scoring αναπνευστικού και τις γενικές αρχές του, το scoring ΗΚΓ.

Γ΄ Εξάμηνο

1. Ύπνος και ιατρική της εργασίας. Εκτίμηση της υπνηλίας. Ύπνος και διαταραχές τους στους ηλικιωμένους και στις διάφορες παθήσεις.

α) Αναλύεται η συσχέτιση:

 • έλλειψη ύπνου και μείωση της απόδοσης
 • η έλλειψη ύπνου και τα ιατρικά σφάλματα
 • υπνική άπνοια και τροχαία ατυχήματα, οδήγηση και υπνηλία κ.α.

β) Αναλύονται οι διάφορες υποκειμενικές κι αντικειμενικές κλίμακες υπνηλίας που χρησιμοποιούνται στην πράξη, με παραδείγματα χρήσης (MSLT test, MWT, Osler κτλ).

γ) Περιγράφεται:

 • H άπνοια στους ηλικιωμένους, υπνηλία και αυπνία στους ηλικιωμένους κ.α.
 • O Ύπνος σε ασθενείς με καρκίνο, χρόνιο πόνο, ενδοκρινικές διαταραχές, παθήσεις του γαστρεντερικού και των νεφρών κ.α.

2. Αϋπνία και τεχνικές εκτίμησής της. Νευρολογικές παθήσεις και ύπνος.

Στο μάθημα αυτό αναλύονται το Ιστορικό και κλίμακες αυπνίας, ανίχνευση συσχέτισης αυπνίας με οργανικές νόσους, υπνική άπνοια, ή ψυχιατρικές νόσους, Ο ύπνος στις διάφορες νευρολογικές παθήσεις: Ναρκοληψία, N.Parkinson, επιληψία, μυασθένεια, μυοτονική δυστροφία, σύνδρομο Guillaine Barre, Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, άνοιες, ιδιοπαθή υπερυπνία κα. Αναπνευστικό και νευρομυικές νόσοι.

3. Καρδιαγγειακές παθήσεις και ύπνος και καρδιαγγειακές επιπλοκές της υπνικής άπνοιας.

Στο μάθημα αυτό αναλύονται:

 • Ύπνος και καρδιαγγειακό,
 • μείωση ύπνου και υπέρταση,
 • μείωση ύπνου και ο ρόλος του μεσημεριανού ύπνου,
 • παχυσαρκία και επιπτώσεις
 • Κεντρική άπνοια και καρδιαγγειακή ανεπάρκεια

4. Εργαστήριο ύπνου 3. Συστήματα scoring. Ύπνος στο νοσοκομείο και στη ΜΕΘ.

Στο μάθημα αυτό ενδεικτικά θα αναλυθούν τα παρακάτω:

 • Νευρολογικα προβλήματα.
 • Μελέτη ύπνου για ρύθμιση των αναπνευστικών συσκευών Ι (CPAP, auto-CPAP)-θεωρία, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο ύπνου της κλινικής.
 • Μελέτη ύπνου για ρύθμιση των αναπνευστικών συσκευών ΙΙ (BIPAP, auto-BIPAP, CS2).
 • Τιτλοποίηση μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού για εφαρμογή κατ’ οίκον μηχανικής αναπνοής.

Δ΄ Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία.

Στο τελευταίο εξάμηνο ο ΜΦ υποχρεούται στην συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με θέμα συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Πρακτική άσκηση:

Υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε Κέντρο Μελέτης Ύπνου προς απόκτηση της απαιτούμενης πρακτικής εμπειρίας, υπό την επίβλεψη/συνεργασία του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια έξι (6) μηνών και είναι προαιρετική. Κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει συμμετάσχει ενεργά σε εκατό (100) πολυπνογραφικές μελέτες: πενήντα (50) διαγνωστικές και πενήντα (50) θεραπευτικές τιτλοποίησης/παρακολούθησης εφαρμογής συσκευών θετικής πίεσης. Να έχει συμμετάσχει στην διάγνωση ασθενών με μη αναπνευστικές διαταραχές ύπνου και στην θεραπεία τους, με συμμετοχή στη διαχείριση τουλάχιστον τριάντα (30) ασθενών από όλο το φάσμα των μη αναπνευστικών διαταραχών ύπνου. Πρέπει να γνωρίζει να πραγματοποιεί και να αξιολογεί τις ειδικές εξετάσεις διάγνωσης/ταξινόμησης της υπνηλίας, της αϋπνίας και των συνοδών νοσημάτων.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» καθημερινά.