ΜΟΝΑΔΑ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ-2

Συνολικό ερευνητικό έργο

Δημοσιεύσεις – Διεθνείς Αναφορές Του Ερευνητικού Έργου Της Θεραπευτικής Κλινικής 2016-2020 με βάση την πηγή Scopus (5.2.2021)

α. Αριθμός διεθνών peer-reviewed δημοσιεύσεων 2016-2020: 964

δημοσιεύσεις προσωπικού θεραπευτικής κλινικής 2016-2020
Αριθμός δημοσιεύσεων του προσωπικού της Θεραπευτικής Κλινικής 2026-2020

β. Αναφορές που έλαβαν οι διεθνείς peer-reviewed δημοσιεύσεις (2016-2020) από το 2016 και μετά: 16031 (12634 χωρίς αυτό-αναφορές) h-index: 52 (46 χωρίς αυτό-αναφορές)

αναφορές των 950 άρθρων θεραπευτικής κλινικής περίοδος 2016-2020
Αριθμός αναφορών των 950 άρθρων της Θεραπευτικής Κλινικής που δημοσιεύτηκαν κατά την περίοδο 2016-2020

γ. Όλες οι δημοσιεύσεις της Θεραπευτικής Κλινικής στο Pubmed διαχρονικά: 2807, Αναφορές που έλαβαν όλες οι διεθνείς peer-reviewed δημοσιεύσεις της Θεραπευτικής Κλινικής διαχρονικά από το 2016 και μετά: 103857, h-index 139

αναφορές συνόλου δημοσιεύσεων θεραπευτικής κλινικής
Αριθμός αναφορών του συνόλου των δημοσιεύσεων της Θεραπευτικής Κλινικής

Ερευνητικοί τομείς και Αντικείμενα της Θεραπευτικής Κλινικής περιόδου 2016-2020

Κλινική έρευνα

Ογκολογία – Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες

 • Καρκίνος μαστού, κακοήθεια στην κύηση
 • Νεότερες στοχευμένες θεραπείες έναντι του πλασματοκυτταρικού κλώνου στην AL αμυλοείδωση
 • Νεότερες στοχευμένες θεραπείες έναντι του αμυλοειδούς στην AL αμυλοείδωση
 • Μελέτη της οικογενούς επίπτωσης των πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων θεραπειών για την αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα και νεφρική ανεπάρκεια
 • Νεότερες στοχευμένες θεραπείες για την Μακροσφαιριναιμία του Waldenström

Καρδιολογία

 • Ανάπτυξη και μελέτη νέων διαγνωστικών και προγνωστικών βιοδεικτών στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών συμβαμάτων
 • Μελέτη της κλινικής αξίας της αγγειακής συμμετοχής στην Αμυλοείδωση (AL και TTR)
 • Μελέτη της κλινικής σημασίας της αγγειακής δυσλειτουργίας μετά από αντι-νεοπλασματικές θεραπείες
 • Ευαισθησία τασεοϋποδοχέων στην AL αμυλοείδωση.
 • Συσχέτιση Απεικονιστικών ευρημάτων στην Μαγνητική Καρδιάς με εξέλιξη και πρόγνωση Καρδιακής Αμυλοείδωσης.
 • Μεταβλητότητα περιφερικής ΑΠ και ασυμπτωματική αγγειοεγκεφαλική νόσος.
 • 24ωρη κεντρική ΑΠ και ασυμπτωματική αγγειοεγκεφαλική νόσος.
 • 24ωρη κεντρική ΑΠ και επιπλοκές κύησης.
 • Μοντέλα πρόβλεψης συμβαμάτων σε ασθενείς στη λίστα για μεταμόσχευση ή μετά τη μεταμόσχευση καρδιάς, Ενδονοσοκομειακά συμβάματα και επανεισαγωγές σε ασθενείς με durable LVADs.
 • Μελέτη εξέλιξης και σχετιζόμενων συμβαμάτων σε ασθενείς με Αποφρακτική Αγγειοπάθεια του Μοσχεύματος.
 • Ανάλυση χαρακτηριστικών και συμβαμάτων σε υπο-ομάδες ασθενών υπό θεραπεία με DOAC από εθνικές βάσεις δεδομένων (Medicare).
 • Μοντέλα πρόβλεψης συμβαμάτων σε ασθενείς στη λίστα για μεταμόσχευση ή μετά τη μεταμόσχευση καρδιάς,
 • Ενδονοσοκομειακά συμβάματα και επανεισαγωγές σε ασθενείς με durable LVADs.
 • Μελέτη εξέλιξης και σχετιζόμενων συμβαμάτων σε ασθενείς με Αποφρακτική Αγγειοπάθεια του Μοσχεύματος.
 • Ανάλυση χαρακτηριστικών και συμβαμάτων σε υπο-ομάδες ασθενών υπό θεραπεία με DOAC από εθνικές βάσεις δεδομένων (Medicare).

Πνευμονολογία

 • Διαταραχές Αναπνοής στον Ύπνο, Φυσιολογία Αναπνοής, Φυσιολογία Άσκησης
 • Σύνδρομο Άπνοιας στον Ύπνο και λιπώδης ιστός

Γαστρεντερολογικό

 • Μοριακοί δείκτες για τον έλεγχο της ανταπόκρισης στο vedolizumab ασθενών με ΙΦΝΕ
 • Κύηση σε ασθενείς με ΙΦΝΕ
 • Λοίμωξη με COVID- 19 σε ασθενείς με ΙΦΝΕ
 • Μέτρηση δεικτών ποιότητας ζωής σε ασθενείς με ΙΦΝΕ
 • Εμβολιασμοί για ηπατίτιδα Β σε ασθενείς με ΙΦΝΕ
 • Concomitant Versus sequential Regimen for H. Pylori Eradication
 • Concomitant Versus Hybrid Regimen for H. Pylori Eradication
 • Μελέτη Χολόστασης στην κύηση

Ενδοκρινολογία

 • Επίδραση και ασφάλεια της ινσουλίνης degludec έναντι της ινσουλίνης detemir ,αμφοτέρων σε συνδυασμό με ινσουλίνη aspart στη θεραπεία εγκύων γυναικών με διαβήτη τύπου 1.

Λοιμωξιολογία – Κλινικές COVID-19

 • Μελέτη του τίτλου εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε ασθενείς που νοσηλεύθηκαν από COVID-19 (σε συνεργασία με το National Cancer Institute των ΗΠΑ)
 • Μελέτη κινητικής των αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 και των κυτταρικών υποπληθυσμών του ανοσοποιητικού συστήματος σε εθελοντές που θα λάβουν το εμβόλιο BNT162b2 ή άλλο εγκεκριμένο εμβόλιο έναντι του SARS-CoV-2
 • Θεραπεία Με Έγχυση Πλάσματος Από Αναρρώσαντες Ασθενείς Για Την Αντιμετώπιση Λοίμωξης Covid-19.

Μεταφραστική έρευνα

Ογκολογία-Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες

 • Μελέτη του αυτόνομου ΝΣ και των λεπτών νευρικών ινών στην AL αμυλοείδωση
 • Μελέτη του μεταγραφώματος των κλωνικών κυττάρων στην AL αμυλοείδωση
 • Προοπτική μελέτη της ανοσολογικής και κλωνικής τροποποίησης από την προσθήκη ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων σε αντι-CD38 στοχευμένες θεραπείες
 • Πρωτεωμική ανάλυση εναποθέσεων αμυλοειδούς και συσχέτισης με καρδιακή τοξικότητα
 • Προοπτική μελέτη της καρδιοτοξικότητας και της επίδρασης στην αγγειακή λειτουργία νεότερων αναστολέων του πρωτεασώματος
 • Μελέτη των κληρονομούμενων γενετικών μεταβολών σε ασθενείς με οικογενή επίπτωση πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών
 • Μελέτη των μεταβολών στην πνευμονική λειτουργία και την καρδιοαναπνευστική κόπωση σε ασθενείς με AL αμυλοείδωση
 • Μελέτη μοριακών δεικτών σε Μακροσφαιριναιμία Waldenström και IgM παραπρωτεϊναιμία (IgM-MGUS)
 • Πρωτεωμική ανάλυση για την ανάδειξη Νέων Βιοδεικτών και Πιθανών Θεραπευτικών Στόχων για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα
 • Αξιολόγηση νέων βιοδεικτών για την εκτίμηση στης νεφρικής βλάβης και την ανταπόκριση στην θεραπεία σε ασθενείς με νεφρικές νόσους σχετιζόμενες με παραπρωτεϊναιμία
 • Ανάλυση του μεταγραφώματος σε επίπεδο μοναδιαίου κυττάρου ασθενών με μακροσφαιριναιμία του Waldenström

Καρδιολογία

 • Μελέτη της κλινικής αξίας νεότερων μονοπατιών αγγειακής φλεγμονής στην αθηρωματική νόσο
 • Μελέτη της κλινικής αξίας μονοπατιών μετα-μεταγραφικού ελέγχου της έκφρασης νεότερων μοριακών μεσολαβητών στην καρδιαγγειακή νόσο

Πνευμονολογία

 • Σύνδρομο Άπνοιας στον Ύπνο και λιπώδης ιστός Μεταφραστικής Έρευνας

Βασική έρευνα

Ογκολογία – Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες

 • Ανάπτυξη προκλινικών μοντέλων AL αμυλοείδωσης για την εκτίμηση της τοξικότητας του αμυλοειδούς και την εκτίμηση της δραστικότητας ειδικών θεραπειών
 • Μελέτη της επίδρασης των μεσεγχυματικών κυττάρων στην ανάπτυξη αντίστασης στην θεραπεία στο πολλαπλούν μυέλωμα
 • Μελέτη της δραστικότητας νεότερων παραγόντων σε προκλινικά μοντέλα μυελώματος
 • Μελέτη της τοξικότητας των αναστολέων του πρωτεασώματος σε προκλινικά μοντέλα.
ΜΟΝΑΔΑ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ-2
Μονάδα Κλινικών Ερευνών

Συνοπτική Ερευνητική Δραστηριότητα της Θεραπευτικής Κλινικής 2016-2020

Ενεργά ερευνητικά πρωτόκολλα Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας158
Ενεργά ερευνητικά πρωτόκολλα Βασικής Έρευνα10
Ενεργές Κλινικές δοκιμές

Site PI
139

National PI
55

International PI
15

Συνολικός αριθμός ασθενών που έχουν ενταχθεί 2016-2020 στις κλινικές δοκιμές1771
Συνολικός αριθμός ενεργών χρηματοδοτούμενων Εθνικών Προγραμμάτων (πχ ΕΛΙΔΕΚ, ΕΣΠΑ)

PI
11

Partner
9

Συνολικός αριθμός ενεργών Χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (πχ H2020, Marie Curie κτλ)

PI
1

Partner
3

Συνολικός αριθμός Διεθνών δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλού κύρους (IF>10)73
Συνολικός αριθμός Διεθνών δημοσιεύσεων που αναφέρονται σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες 2016-202072
Συμμετοχή στη συγγραφή διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών δημοσιευμένων κατά την περίοδο 2016-202051